Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 6/2019
Ημερομηνία απόφασης: 2019-02-05
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΕΓΛΩΗΖ-ΙΡΜ
Αριθμός πρακτικού: 3/2019

Συνημμένο αρχείο: 6_apofasi_2019_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής