Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 199/2010
Ημερομηνία απόφασης: 2010-05-27
Αριθμός πρακτικού: 7

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου