Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 111/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210317
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω8ΛΑΩΗΖ-ΝΑΟ
Αριθμός πρακτικού: 8/2021

Συνημμένο αρχείο: 111_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής