Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 327/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210914
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 68ΝΖΩΗΖ-Β8Ε
Αριθμός πρακτικού: 33/2021

Συνημμένο αρχείο: 327_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής