Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 208/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210601
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 67ΕΦΩΗΖ-ΔΣ6
Αριθμός πρακτικού: 19/2021

Συνημμένο αρχείο: 208_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής