Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 154/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210426
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9ΙΝ8ΩΗΖ-ΩΜ6
Αριθμός πρακτικού: 14/2021

Συνημμένο αρχείο: 154_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής