Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 117/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210322
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Ψ2ΧΩΗΖ-ΞΑΟ
Αριθμός πρακτικού: 9/2021

Συνημμένο αρχείο: 117_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής