Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 122/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210330
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9ΟΙ0ΩΗΖ-9ΓΝ
Αριθμός πρακτικού: 10/2021

Συνημμένο αρχείο: 122_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής