Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 123/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210330
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΑΧ3ΩΗΖ-ΠΧ5
Αριθμός πρακτικού: 10/2021

Συνημμένο αρχείο: 123_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής