Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 336/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201110
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ60ΤΩΗΖ-Ρ6Κ
Αριθμός πρακτικού: 33/2020

Συνημμένο αρχείο: 336_apofasi_2020_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής