Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 335/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201110
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΚΜ4ΩΗΖ-ΚΜΒ
Αριθμός πρακτικού: 33/2020

Συνημμένο αρχείο: 335_apofasi_2020_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής