Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 334/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201110
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 65ΚΧΩΗΖ-ΞΒ1
Αριθμός πρακτικού: 33/2020

Συνημμένο αρχείο: 334_apofasi_2020_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής