Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 28/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200309
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 62ΤΑΩΗΖ-ΞΩ2
Αριθμός πρακτικού: 5/2020

Συνημμένο αρχείο: 28_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής