Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 4/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200124
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω60ΞΩΗΖ-97Η
Αριθμός πρακτικού: 1/2020

Συνημμένο αρχείο: 4_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής