Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 27/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210426
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 69Α2ΩΗΖ-Ε69
Αριθμός πρακτικού: 3/2021

Συνημμένο αρχείο: 27_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής