Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 45/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-10-31
Αριθμός πρακτικού: 09/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής