Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 461/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20211210
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΘΛΦΩΗΖ-ΔΥΛ
Αριθμός πρακτικού: 41

Συνημμένο αρχείο: 461ada.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής