Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 112/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210317
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΔΚ7ΩΗΖ-ΘΜΧ
Αριθμός πρακτικού: 8/2021

Συνημμένο αρχείο: 112_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής