Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 60/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210602
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9ΒΕ3ΩΗΖ-Γ33
Αριθμός πρακτικού: 8/2021

Συνημμένο αρχείο: 60_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου