Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 143/2019
Ημερομηνία απόφασης: 20191014
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΥΨΓΩΗΖ-ΕΔΥ
Αριθμός πρακτικού: 29/2019

Συνημμένο αρχείο: 143_apofasi_2019_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής