Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 333/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201110
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΩ59ΩΗΖ-71Ζ
Αριθμός πρακτικού: 33/2020

Συνημμένο αρχείο: 333_apofasi_2020_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής