Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 121/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210322
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω5Μ3ΩΗΖ-ΘΩ8
Αριθμός πρακτικού: 9/2021

Συνημμένο αρχείο: 121_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής