Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 371/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201201
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω63ΛΩΗΖ-82Ζ
Αριθμός πρακτικού: 36/2020

Συνημμένο αρχείο: 371_apofasi_2020_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής