Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 78/2019
Ημερομηνία απόφασης: 2019-05-21
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΛΓΡΩΗΖ-ΘΛΡ
Αριθμός πρακτικού: 16/2019

Συνημμένο αρχείο: 78_apofasi_2019_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής