Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 82/2019
Ημερομηνία απόφασης: 2019-06-05
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΒΨΒΩΗΖ-Β8Β
Αριθμός πρακτικού: 17/2019

Συνημμένο αρχείο: 82_apofasi_2019_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής