Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 77/2019
Ημερομηνία απόφασης: 2019-05-21
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΤΖΞΩΗΖ-ΝΛ0
Αριθμός πρακτικού: 16/2019

Συνημμένο αρχείο: 77_apofasi_2019_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής