Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 12/2020
Ημερομηνία απόφασης: 2020-06-30
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Η7ΑΩΗΖ-0ΓΚ
Αριθμός πρακτικού: 9/2020

Συνημμένο αρχείο: 12_apofash_oraiok_2020.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Ωραιοκάστρου