Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 111/2019
Ημερομηνία απόφασης: 20190812
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΦΗ9ΩΗΖ-Ψ8Ψ
Αριθμός πρακτικού: 25/2019

Συνημμένο αρχείο: 111_apofasi_2019_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής