Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 149α/2010
Ημερομηνία απόφασης: 2010-04-15
Αριθμός πρακτικού: 5

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου