Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 12/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-09-26
Αριθμός πρακτικού: 06/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Μεσαίου