ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Αίτηση προς το Δήμο Ωραιοκάστρου
Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων χορηγούμενη από αντίστοιχο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης.
Αν δεν έχει άδεια από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και προκειμένου να αποφευχθεί η δυνατότητα κατάχρησης και παράβασης του ν.2121/1993 θα πρέπει να υποβάλει Υ/Δ του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι: «Η μουσική που χρησιμοποιώ στο κατάστημά μου ανήκει αποκλειστικά και μόνο ανήκει αποκλειστικά και μόνον σε δημιουργούς και άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είμαι επίσης ενήμερος ότι το να διαθέτω τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση(συμβατική ή διαδικτυακή στο κατάστημά μου συνιστά δημόσια εκτέλεση προστατευομένων έργων, για την οποία οφείλονται δικαιώματα στους σχετικούς Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης ή άλλους δικαιούχους».
Για αίτηση χρήσης μουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο υποβάλλεται επιπλέον Τεχνική Έκθεση μηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μέγιστη Α-ηχοστάθμη 80db δε δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/Β΄/6-10-1981) (την πρώτη φορά)
Παράβολο το οποίο θα πληρώνεται στο ταμείο του Δήμου.
Δημοτική Ενημερότητα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Για την αντικατάσταση της άδειας θα πρέπει να προσκομίζονται:

1. Αίτηση προς το Δήμο Ωραιοκάστρου

2. Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων χορηγούμενη από αντίστοιχο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης.

3. Αν δεν έχει άδεια από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και προκειμένου να αποφευχθεί η δυνατότητα κατάχρησης και παράβασης του ν.2121/1993 θα πρέπει να υποβάλει Υ/Δ του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι: «Η μουσική που χρησιμοποιώ στο κατάστημά μου ανήκει αποκλειστικά και μόνο ανήκει αποκλειστικά και μόνον σε δημιουργούς και άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είμαι επίσης ενήμερος ότι το να διαθέτω τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση(συμβατική ή διαδικτυακή στο κατάστημά μου συνιστά δημόσια εκτέλεση προστατευομένων έργων, για την οποία οφείλονται δικαιώματα στους σχετικούς Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης ή άλλους δικαιούχους».

4. Παράβολο το οποίο θα πληρώνεται στο ταμείο του Δήμου.

5. Δημοτική Ενημερότητα

Σημειώσεις:

1. Η άδεια εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοσή της για διάστημα ορισμένο.

2. Ανανέωση της άδειας μουσικών οργάνων, σε περίπτωση που αυτή εκδόθηκε για περιορισμένη χρονική διάρκεια, ζητείται από το Δήμο Ωραιοκάστρου ένα μήνα πριν από τη λήξη της. Μέχρι την έκδοση ή μη της πράξης ανανέωσης η χρήση των μουσικών οργάνων τεκμαίρεται ότι είναι νόμιμη.

Print Friendly, PDF & Email