Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 09/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-05-06
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 10285
Αριθμός πρακτικού: 03/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής