Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 2/2019
Ημερομηνία απόφασης: 20190110
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΤΗΣΩΗΖ-4ΛΨ
Αριθμός πρακτικού: 1/2019

Συνημμένο αρχείο: 2_apofasi_2019_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής