Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 28/2008
Ημερομηνία απόφασης: 2008-01-22
Αριθμός πρακτικού: Νο1

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου