Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 141/2019
Ημερομηνία απόφασης: 20191014
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΕΤ4ΩΗΖ-ΨΓ5
Αριθμός πρακτικού: 29/2019

Συνημμένο αρχείο: 141_apofasi_2019_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής