Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 71/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-12-29
Αριθμός πρακτικού: 12/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής