«ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.)

ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 ΦΕΚ 3403/31-12-2013»

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν αποκλειστικά οι κάτωθι δραστηριότητες:

 1.Κουρείο,

2.Κομμωτήριο,

3.Κατάστημα περιποίησης χεριών-ποδιών,

4.Εργαστήριο Δερματοστιξίας (tattoo)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1)      Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με την οποία αναγγέλλεται η ίδρυση και λειτουργία Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και δηλώνεται η συμμόρφωσή του με τις γενικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται στην Υγειονομική Διάταξη αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718Β΄/2012) και τις ειδικότερες ανά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις για τη λειτουργία τέτοιου είδους επιχειρήσεων, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα (Μέρος Β΄ της Υ/Δ)

2)      Υπεύθυνη Δήλωση του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού με την οποία δηλώνεται ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρέωσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το Κατάστημα, ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσς σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων και περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδεια δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κλπ)

3)      Παράβολο σύμφωνα με την ΚΥΑ 61167/17-12-2007

4)      Δημοτική Ενημερότητα

Αν ο γνωστοποιών είναι φυσικό πρόσωπο επιδεικνύει, με την κατάθεση της Υ/Δ και του παραβόλου, στον οικείο δήμο ή ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου.

Αν ο γνωστοποιών είναι εταιρία πρέπει να επιδείξει, με την κατάθεση της Υ/Δ και του παραβόλου:

i)Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρίας και περί μη πτώχευσης.

ii)Βεβαίωση περί της νομίμου εκπροσώπησης της εταιρείας.

 

Συν/να αρχεία:

Γνωστοποίηση- Υπεύθυνη Δήλωση

 

Print Friendly, PDF & Email