Δικαιολογητικά για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος(σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη  και την ΚΥΑ με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 ΦΕΚ 3106 /9-12-2013 τεύχος Β΄) .

1.       Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

  1. Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή , εν ελλείψει ή άρνηση αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο λειτουργεί το κατάστημα ή το εργαστήριο, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία που πρόκειται να προστεθεί στο κατάστημα.
  2. Διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης και ότι πληρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 231/89.
  3. Δημοτική Ενημερότητα
  4.  Σε περίπτωση που οι Υ/Δ κριθούν αναληθείς, ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας του καταστήματος

Σημείωση

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.

Δεν απαιτείται χορήγηση προέγκρισης εφόσον:

  1. Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης  εκδίδεται από άλλη αρχή.(ΕΟΤ, Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κλπ)
  2. Πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων)
  3. Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου ΚΥΕ  για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

 

Η άδεια  ίδρυσης χορηγείται σε προθεσμία ενός μηνός από την κατάθεση της αιτούμενης αίτησης & αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

Συν/να αρχεία:

Υ.Δ. Διαχειριστή Πολυκατοικίας

 

Print Friendly, PDF & Email