Δικαιολογητικά για άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη, την ΚΥΑ με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600,

Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου ή του εκπροσώπου όταν πρόκειται για εταιρεία. Η αίτηση είναι έντυπη, χορηγείται από την Υπηρεσία μας και συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Θεωρημένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Ν.3731/2008 (ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων
 • Για αλλοδαπούς – υπηκόους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Θεωρημένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας
 • Για τους ομογενείς: υποβάλλεται θεωρημένο φωτοαντίγραφο η ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό
 • Αντίγραφα στοιχείων νομιμότητας στο χώρο τον οποίο αναφέρεται (άδεια δόμησης, δηλώσεις αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτου διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κλπ.
 • Τρία σχεδιαγράμματα (κάτοψη και τομή, κλίμακας 1:50 θεωρημένα από μηχανικό και όπου βεβαιώνει ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, του Κανονισμού Πυροπροστασίας και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για την αιτούμενη χρήση που περιγράφονται αναλυτικά στα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού – π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, κτίριο προϋφιστάμενο του 1955), όπως είναι διαμορφωμένο το κατάστημα για λειτουργία, συνολικό εμβαδό, ύψος και καθαρό εμβαδό καταστήματος, παρασκευαστήριο, WC, ψησταριάς, πάγκου, μπάρας, ταμείο, χώρος ορχήστρας – πίστας για κέντρα διασκέδασης, υπαίθριος χώρος εάν υπάρχει για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (τα μ2 για κάθε χώρο θα είναι σε πίνακα).
 • Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, κλπ ότι αναφέρει η ΚΥΑ)
 • Ειδικά για Σούπερ – μάρκετ ή μικτά καταστήματα θα σημειώνονται και νοητός καθορισμένοι χώροι που προορίζονται για την εγκατάσταση κάθε τμήματος και αποθήκης (15 μ2 κάθε τμήμα).
 • Καθώς και τουαλέτες πέραν του κοινού και για ΑΜΕΑ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορονομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρίας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, η οποία θα αναφέρει ότι δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1. παρ.2 του Π.Δ./τος 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.(στην περίπτωση χορήγησης άδειας για καταστήματα στα οποία προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά.
 • Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρία, κατατίθενται Υ/Δ του Ν. 1599/86(αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) του εκπροσώπου της εταιρίας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρίας(Ο.Ε. ή Ε.Ε.), όλων των μελών του Δ.Σ. Α.Ε., όλων των διαχειριστών Ε.Π.Ε., όλων των εκπροσώπων Ι.Κ.Ε. με το ίδιο περιεχόμενο.
 • Πιστοποιητικό ενεργής πυροπροστασίας
 • Παράβολο σύμφωνα με την ΚΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438Β)
 • Για επιχειρήσεις χονδρικής αναλυτικό επικαιροποιημένο διάγραμμα ροής.
 • Βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης: Βεβαίωση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέστηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αυτών με το βασικό και δευτερεύων Εθνικό δίκτυο ως και το Επαρχιακό έξω από τα όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κατοικημένων περιοχών (άρθρα 24 και 32 Β.Δ 465/70).
 • Απόδειξη ΔΕΗ (φωτοαντίγραφο)
 • Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως – μεταβολής ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Δημοτική Ενημερότητα (Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις βάρος σας οφειλές με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας & του διακανονισμού καταβολής αυτών (άρθρο 285.Ν3463/06).
 • Για όλα τα καταστήματα άνω των 100 μ2 υποχρεωτική ύπαρξη W.C. για ΑΜΕΑ (Υγειονομική διάταξη Υ1γ/Φοικ.94643/07 ΦΕΚ 1384/07).
 • Προκειμένου περί εταιρίας Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Α.Ε.:
 • Θεωρημένο καταστατικό (όπου πρέπει να φαίνεται ο εκπρόσωπος της εταιρίας) από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. και Ε.Ε. και για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. το ΦΕΚ της δημοσίευσης. (Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει δημοσίευση, θα προσκομίζονται εκτός από το καταστατικό και 1) άδεια σύστασης εταιρείας , 2) διπλότυπο της Δ/νσης Εμπορίου πληρωμής των τελών για τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.( Πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα)
 • Τα στοιχεία του εκπροσώπου και του υγειονομικώς υπεύθυνου (φωτοαντίγραφα ταυτότητας, Υ/Δ του Ν. 1599/86 και ποινικό μητρώο (αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία)
 • Δήλωση, ορισμού υπευθύνου για τον/την εκάστοτε υγειονομικά και αγορονομικά υπεύθυνο/η από τον εκπρόσωπο της εταιρίας. Σε περίπτωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. το πρακτικό του Δ.Σ. από το οποίο να προκύπτει ο εκπρόσωπος και ο υγειονομικώς, υπεύθυνος
 • Αστυνομική ταυτότητα (φωτοαντίγραφο θεωρημένο) όλων των εταίρων ή μελών ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρίας.
 • Εάν την άδεια αιτείται Σωματείο, η αίτηση θα υποβάλλεται από τον Πρόεδρο και θα συνυπογράφεται από τον ορισμένο από το Δ.Σ. υπεύθυνο του οποίου τα στοιχεία θα αναγράφονται στην αίτηση. Η ισχύς της άδειας αυτής παύει αυτοδικαίως στην περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Προέδρου, από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια.
 • Για την πιστοποίηση του διακριτικού τίτλου που χρησιμοποιείται βεβαίωση έγκρισης από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
 • Προκειμένου για Κέντρα διασκέδασης, εκτός από τα παραπάνω &
 • Τεχνική Έκθεση μηχανικού, με σχεδιαγράμματα εις τριπλούν, για την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, αερισμό – εξαερισμό και τα μέτρα ηχομόνωσης
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα διαθέτει τον απαιτούμενο από τις διατάξεις του Π.Δ. 257/2001 χώρο στάθμευσης.
 • Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων.

 

 

 • Για να γίνουν δεκτά όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν όλα μαζί και δυνητικά, μέσα σε φάκελο με αυτιά.
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν κατατεθούν από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια.

 

Συν/να αρχεία:

Υ.Δ. Εποπτεύοντος Μηχανικού

Αίτηση Π.Δ. 180/79

Αίτηση-Υ.Δ. ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email