«ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.)

ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 ΦΕΚ 3403/31-12-2013»

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν αποκλειστικά οι κάτωθι δραστηριότητες:

 1.Κουρείο,

2.Κομμωτήριο,

3.Κατάστημα περιποίησης χεριών-ποδιών,

4.Εργαστήριο Δερματοστιξίας (tattoo)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1) Η γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος αντικαθίσταται με νέα γνωστοποίηση χωρίς την τήρηση περαιτέρω διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Λειτουργία καταστήματος από νέο πρόσωπο εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή της χρήσης ή τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος.  Η αντικατάσταση της  γνωστοποίησης δεν είναι δυνατή αν έχει διαπιστωθεί παράβαση που δικαιολογεί την ανάκλησή της.

Η αντικατάσταση της γνωστοποίησης δεν είναι δυνατή αν έχει επιβληθεί στο κατάστημα η διοικητική ποινή της προσωρινής παύσης της ίδρυσης και λειτουργίας.

Β. Αποχώρησης ή αντικατάστασης για οποιοδήποτε λόγο του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

Γ. Αλλαγή νομικής μορφής εταιρίας, εφόσον ο ΑΦΜ παραμένει ο ίδιος.

Δ. Αλλαγή επωνυμίας.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον οικείο Δήμο, μέσω ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή μέσω ηλεκτρονικού ΕΚΕ Υ/Δ του ενδιαφερόμενου συνοδευόμενη με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία αναγράφεται για ποια/ποιες από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 αιτείται την αντικατάσταση της γνωστοποίησης, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από το έντυπο του ΜΕΡΟΥΣ Β΄ του παραρτήματος.

β) Στην περίπτωση λειτουργίας του καταστήματος από νέο πρόσωπο υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία δηλώνεται ότι:

«Ως νέος κύριος του καταστήματος ………(είδος καταστήματος), στην οδό ………., δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης ή τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον /στην ………. (αναφέρεται το όνομα του κατόχου της άδειας που αντικαθίσταται) ή βάσει των οποίων υπεβλήθη η γνωστοποίηση από τον/την …………… (αναφέρεται το όνομα του ενδιαφερόμενου του οποίου η γνωστοποίηση αντικαθίσταται)».

γ) Παράβολο σύμφωνα με την ΥΑ 61167/17-12-2007. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου.

 

i) Αν ο γνωστοποιών είναι φυσικό πρόσωπο επιδεικνύει, με την κατάθεση της Υ/Δ και του παραβόλου, στον οικείο δήμο ή ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου.

ii) Αν ο γνωστοποιών είναι εταιρία πρέπει να επιδείξει, με την κατάθεση της Υ/Δ και του παραβόλου:

iii) Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρίας και περί μη πτώχευσης.

iv) Βεβαίωση περί της νομίμου εκπροσώπησης της εταιρείας.

 

Ειδικότερα σε περίπτωση αντικατάστασης της γνωστοποίησης λόγω κληρονομικής διαδοχής απαιτείται η επίδειξη στον οικείο Δήμο ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή η ηλεκτρονική αποστολή: φωτοαντίγραφο της απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου με το οποίο δημοσιεύτηκε η διαθήκη, καθώς και πιστοποιητικό του ίδιου δικαστηρίου περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης.

 

Σε περίπτωση που η διαθήκη είναι ιδιόγραφη, απαιτείται από το ανωτέρω δικαστήριο η κήρυξή της ως «κυρίας».

 

Αν δεν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει ή να αποστείλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο κληρονομητηρίου (αρ.1956 επ. Αστικού Κώδικα).

 

 

 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ του πεδίου εφαρμογής της παρούσας»

 

 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον οικείο Δήμο, μέσω ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή μέσω ηλεκτρονικού ΕΚΕ Υ/Δ του ενδιαφερόμενου συνοδευόμενη με τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με την οποία δηλώνεται η δραστηριότητα του άρθρου 1 που προστίθεται εντός του καταστήματος συνοδευόμενη υποχρεωτικά από το έντυπο του ΜΕΡΟΥΣ Β΄ του Παραρτήματος.

β) Παράβολο σύμφωνα με την ΥΑ 61167/17-12-2007. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι: «Τηρούνται οι υγειονομικοί όροι που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις και δεν επήλθε οποιαδήποτε κτιριοδομική μεταβολή του καταστήματος μου που ευρίσκεται στη διεύθυνση ………»

δ) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, κατατίθεται ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά και υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή, ελλείψει  διαχειριστή ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή, ελλείψει κανονισμού, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των συστεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων (εξαιρούμενων των ιδιοκτητών των λοιπών χώρων κλπ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία που πρόκειται να προστεθεί στο κατάστημα.

 

 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  του πεδίου εφαρμογής της παρούσας»

Η διαδικασία της αντικατάστασης της γνωστοποίησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 31600/20-11-2013 (ΦΕΚ Β΄3106).

 

Print Friendly, PDF & Email