Διακήρυξη εκτέλεσης της υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ωραιοκάστρου»

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) Δήμου Ωραιοκάστρου», προϋπολογισμού δαπάνης 64.999,00€ (με ΦΠA).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 στο Τμήμα Προγραμματισμού , Οργάνωσης , Ανάπτυξης και Πληροφορικής , που βρίσκεται στην οδό Κομνηνών 76 (1ος όροφος), την 24/9/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου. Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας μία προσφορά. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ωραιοκάστρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος : Ισαάκ Ξανθόπουλος , τηλ.: 2313304092, e mail: ixanthopoulos@oraiokastro.gr ). Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ ( www.promitheus.gov.gr ) και στη διεύθυνση διαδικτύου: www.oraiokastro.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΑΒΟΤΣΗΣ

Συνημμένο:
Περιληπτική Διακήρυξη- Αναλυτική Διακήρυξη

Print Friendly, PDF & Email