Συν/να αρχεία : 

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3. ΜΕΛΕΤΗ

4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. Τ.Ε.Υ.Δ.

6. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΥΔ (προτείνεται η χρήση του Mozilla Firefox)

Print Friendly, PDF & Email