Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 91/2018
Ημερομηνία απόφασης: 2018-10-16
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΝΟΚΩΗΖ-Ζ2Ω
Αριθμός πρακτικού: 19/2018

Συνημμένο αρχείο: 91_apofasi_2018_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής