Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 92/2018
Ημερομηνία απόφασης: 2018-10-16
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΨ1ΑΩΗΖ-96Φ
Αριθμός πρακτικού: 19/2018

Συνημμένο αρχείο: 92_apofasi_2018_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής