Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 89/2018
Ημερομηνία απόφασης: 2018-10-09
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΒΖΖΩΗΖ-Ι3Τ
Αριθμός πρακτικού: 18/2018

Συνημμένο αρχείο: 89_apofasi_2018_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής