Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 88/2018
Ημερομηνία απόφασης: 2018-09-24
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω7ΞΖΩΗΖ-67Γ
Αριθμός πρακτικού: 17/2018

Συνημμένο αρχείο: 88_apofasi_2018_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής