Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 22/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-06-30
Αριθμός πρακτικού: 05/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής