ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

Περιγραφή

 

Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο, όπου ο πωλητής δεν έχει συγκεκριμένη θέση άσκησης δραστηριότητας αλλά κινείται συνεχώς με εξαίρεση τη διάρκεια της συναλλαγής

 

Γενικά Δικαιολογητικά

 

1.       Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) για Χορήγηση Άδειας Πλανοδίου Εμπορίου.

 

2.       Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος

 

3.       Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών (ενδιαφερόμενος) ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες προσώπων. 
• άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και τυφλοί, • πολύτεκνοι και τα παιδιά τους, • τρίτεκνοι, • ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944, • άτομα με αναπηρία πάνω από 50% που δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα, • γονείς ανηλίκων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, • ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες από την πρώην ΕΣΣΔ & τον Πόντο, • Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

 

4.       Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 
Δεν κατέχω άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και δεν συνδέομαι με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας μου.

 

Προϋποθέσεις

 

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο να είναι άνεργος, να μην κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και να μην συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση, με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας του.

 

Διαδικασία

 

Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος για την άσκηση της δραστηριότητας του υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου καταθέτει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στον οποίο κατοικεί. (άρθρο 1 της Κ1-164/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 275/Β και άρθρο 94 "Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων" του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α).

Βήμα 2: Ακολουθεί δημόσια κλήρωση, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τον αριθμό των διαθέσιμων νέων αδειών πλανόδιου εμπορίου

Βήμα 3: Έγκριση της άδειας

Υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας επί των σχετικών αιτήσεων.

Βήμα 4: Έκδοση της άδειας

Απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομισθούν για έκδοση άδειας:

1) Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (47 Α) και 1642/1986 (125 Α).

2) Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’αυτόν,

3) Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών,

4) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του

Απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να επιδειχθούν για έκδοση άδειας.

5) την άδεια κυκλοφορίας ώς και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,

6) Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.

Για την έκδοση της άδειας από τον οικείο φορέα ορίζεται προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

  •  Χρόνος διεκπεραίωσης: Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου εκδίδεται μετά από κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων και μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δηλ. σε ένα μήνα από την 31η Ιανουαρίου. Η κατ’ οποιονδήποτε τρόπο ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης (ενδεικτικά αναφέρονται η ανάρτηση πίνακα κληρωθέντων έξω από το δημοτικό κατάστημα, η ανάρτηση της σχετικής απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κτλ) συνιστά θετική ή αρνητική απάντηση κατά περίπτωση για τον ενδιαφερόμενο.
  • Νομικό πλαίσιο: Άρθρο 1 της K1-164/2011 KYA (ΦΕΚ 275/Β), παραγρ. 11 του άρθρου 74 του ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α), παράγραφοι 1,2,3,4 και 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α), παραγρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α), παραγρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105/Α), παραγρ. 1,2,3,4 και 9 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α).

 

Print Friendly, PDF & Email