Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 3/2019
Ημερομηνία απόφασης: 20190117
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω0ΛΨΩΗΖ-ΠΙΛ
Αριθμός πρακτικού: 2/2019

Συνημμένο αρχείο: 3_apofasi_2019_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής