Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 05/2012
Ημερομηνία απόφασης: 2012-04-11
Αριθμός πρακτικού: 03/2012

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας